Friday, February 15, 2013

Harlem Shake, Ranger Choir, Visalia, CA